Årsmøteinnkalling 30/3-2016

aarsmoteDet nærmer seg nytt årsmøte. På tross av at vi fortsatt er i vintersesongmodus er årets møte lagt til 30. mars klokka 1900 på skistadion i Leksdalen. Vi har tidligere prøvd å ha årsmøte rundt 1. mai, men nye krav fra Norges Idrettsforbund krever at vi har avholdt årsmøte før 1. april.

Foreløpig saksliste

  • Rapport fra styret, sommer 2015/vinter 2016
  • Rapport fra turutvalget, sommer 2015/vinter 2016
  • Regnskap 2015
  • Ny lovnorm (se vedlegg nedenfor)
  • Valg
  • Andre saker
  • Utdeling av klubbmesterskapspokal
  • Bilder/video fra Draget?

Frist for innmelding av saker 15/3. Saker meldes skriftlig til innherredtk@gmail.com Endelig saksliste blir lagt ut her før årsmøte.

Husk også medlemskontigenten

nettbank_brikke_90x90Vi kommer i år til å sende ut faktura til alle vi har adresser på. Men vi ser gjerne at så mange som mulig betaler direkte uten å motta faktura, så vi på sikt kan kutte ut ekstraarbeidet med utsending.

Kontonummer 4440 31 13481

  • Enkeltmedlem   150 kr
  • Familie               200 kr

Husk registrering på min idrett.

Mvh. styret

Vedlegg – Viktig informasjon fra Norges idrettsforbund til alle idrettslag

På Idrettstinget i juni 2015 ble det fattet vedtak som får betydning for alle idrettslag i NIF. Det er blant annet besluttet at flere rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til. Dette vil gjøre driften av idrettslagene enklere, og vil innebære at det i 2016 blir noen nye frister.

For å hjelpe idrettslagene har NIF etablert følgende nettside der all ny informasjon er samlet:

Enklere idrettslag på 1-2-3:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/

Nedenfor har vi oppsummert de tre viktigste punktene:

1: Årsmøtet må avholdes innen 31. mars

NIF jobber for å forenkle driften av idrettslag, og et viktig element er å samkjøre flere søknadsfrister og effektivisere rapporteringsprosessen. Dette medfører et behov for å fastsette en siste frist for når idrettslagene må ha avholdt sine årsmøter. Denne fristen er satt til 31. mars. NIF har utarbeidet informasjon til idrettslagene for gjennomføring av årsmøter, samt maler for innkalling, protokoll m.m. Se nettsiden.

MERK: Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016:
Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret. Alle idrettslag må vedta den nye lovnormen som sin egen lov på neste årsmøte. Det er i tillegg vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Disse trer i kraft fra 1. januar 2016.

2: Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april

Fristen for idrettsregistreringen flyttes fra 31. januar til 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr 5 millioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen. Denne ordningen er planlagt utvidet til å gjelde for alle idrettslag fra og med 2017.

3: Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016

Idrettslag er pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. NIF har utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon («KlubbAdmin»), som gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger. Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31. desember 2016.

Mvh NIF Informasjon